Roberta Grazia Begliomini

Roberta Grazia Begliomini

Gabbiani olio su tela, cm 50x70

Gabbiani
olio su tela, cm 50×70

Barca in palude olio su tela, cm 30x40

Barca in palude
olio su tela, cm 30×40

Casolare sul poggio toscano olio su tela, cm 40x60

Barca in palude
olio su tela, cm 30×40