Alessandra Giornelli

Alessandra Giornelli

Essenza olio su tela, cm 40x50

Essenza
olio su tela, cm 40×50

Nostalgia olio su tela, cm 50x60

Nostalgia
olio su tela, cm 50×60

Caducità olio su tela, cm 30x40

Caducità
olio su tela, cm 30×40